هوش-مالی-۶-یکپارچگی-مالی
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی


“ویدئو هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش مالی…

هوش-مالی-۷-حرکت-در-مرکز
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۷: حرکت در مرکز


“ویدئو هوش مالی ۷: حرکت در مرکز” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۸-حرکت-در-میدان
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۸: حرکت در میدان


“ویدئو هوش مالی ۸: حرکت در میدان” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۱۰-جریان-ساز-باشید
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۱۰: جریان ساز باشید!


“ویدئو هوش مالی ۱۰: جریان ساز باشید!” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۱۱-توسعه-گر-باشید
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۱۱: توسعه گر باشید!


“ویدئو هوش مالی ۱۱: توسعه گر باشید!” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۱۲-مشارکت-جو-باشید
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۱۲: مشارکت جو باشید!


“ویدئو هوش مالی ۱۲: مشارکت جو باشید!” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…

هوش-مالی-۱۳-ایده-پردازی-و-تجارت-ایده
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۱۳: ایده پردازی و تجارت ایده


“ویدئو هوش مالی ۱۳: ایده پردازی و تجارت ایده” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و…

هوش-مالی-14- تأمین-سرمایه
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۱۴: تأمین سرمایه


“ویدئو هوش مالی ۱۴: تأمین سرمایه” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش مالی…

هوش-مالی-۹-حرکت-در-جریان
ویدئو

ویدئو هوش مالی ۹: حرکت در جریان


“ویدئو هوش مالی ۹: حرکت در جریان” شامل فرازی از پرفروشترین کتاب “چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟” در مورد تعریف هوش مالی و انواع هوش…