هوش مالی بانوان

قدرت اقتصادی بین‌المللی در گرو آموزش مالی زنان است!
اخبار و مقالات

قدرت اقتصادی بین‌المللی در گرو آموزش مالی زنان است!


کوچکترین عضو و مرکز جوامع بشری هم اکنون خانواده‌ها هستند. خانواده‌ها در محیط‌های اولیه (پدر، مادر و فرزندان) و ثانویه (بستگان دیگر) توسط قوانین فرهنگی داخلی اداره…

اصناف بدانند؛ شریان پول در اختیار بانوان است!
اخبار و مقالات

اصناف بدانند؛ شریان پول در اختیار بانوان است!


زن به عنوان مرکز خانواده؛ بالاترین قدرت نرم را در خانواده داراست چراکه توانایی مستقیم و قابلیت تأثیرگذاری بر مرد خانواده را داراست. در خانواده بسیاری از…

هوش مالی بانوان و خانواده
اخبار و مقالات

هوش مالی بانوان و خانواده


در گذشته‌ای دور وظیفه‌ی زن خانه داری و تربیت فرزندان بود؛ همچنانکه وظیفه مرد تأمین معاش خانواده قلمداد می‌شد. اگرچه امروزه زنان با حفظ مسئولیت‌های قبلی پا…

ارتقاء دانش مالی بانوان نیاز امروز ایران
هوش مالی

ارتقاء دانش مالی بانوان نیاز امروز ایران


زمانی‌که بحث پول مطرح می‌شود، واکنش زنان و مردان از نظر تاریخی، روانشناسی، روحی و احساسی یکسان نخواهد بود. گذشت زمان و برخی مسائل فرهنگی خانوادگی و…