هوش مالی دولت مردان و حاکمیت

هوش مالی کشورها
هوش مالی دولت مردان و حاکمیت

هوش مالی کشورها


هوش مالي کشورها دولت‌ها نيز نيازمند “هوش مالی ۶: یکپارچگی مالی”، یعنی یکپارچگی پنج هوش مالی هستند. پيش‌تر پنج هوش مالي مختلف را به‌صورت فهرست‌وار آوردم. يك…