طراحی سازمان اتاق فکر

آموزش اتاق فکر

طراحی سازمان اتاق فکر/مهندس علی رجبی ابهری


مراد من از طرح موضوع سازمان اتاق فکر این است که، بتوانید ساختارمند فکر کنید. فرض کنید هزاران سرباز، پزشک و معلم در جامعه مشغول فعالیت هستند….

آموزش اتاق فکر

شرح وظایف مدیر عامل اتاق فکر/مهندس علی رجبی ابهری


کلیات شرح وظایف مدیر عامل اتاق فکر از گذشته دور، مدیریت اتاق‌فكرها یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی مدیران و رهبران بوده است. مدیریت افراد در این گونه…

آموزش اتاق فکر

شرح وظایف مدیریت برنامه‌ریزی و راهبری جلسات اتاق فکر/مهندس علی رجبی ابهری


همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد این مدیریت شامل دو بخش ثابت و پروژه‌ای است. همان‌گونه که از چارت سازمانی پیدا است ابتدا توسط کارشناسان رصد و شناسایی…

آموزش اتاق فکر

شرح وظایف مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی اتاق فکر/ مهندس علی رجبی ابهری


وظیفه ارتباط با روسای اتاق فکرهای فعال و اعضای شرکت کننده، ایجاد جریان توسعه ارتباطات بیرونی و دوسویه جهت بستر سازی حضور اعضای اتاق فکر در فضای…

آموزش اتاق فکر

نظام توسعه فکری و استفاده از تمام ظرفیت مغز کشور/مهندس علی رجبی ابهری


نظام یکپارچگی قدرت اتاق‌‌های فکر نیروی نوین و موثر در سیاست‌های آمریکا هستند؛ که به صورت سیستماتیک، بین دنیای تحقیقات و ایده‌ها از یک سو و دنیای…