گزارش مالی

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!
اخبار و مقالات

بدهی قدرت اقتصادی می‌آورد! بدهی خوب، بدهی بد!


بدهی خوب، بدهی بد! هر بار که به کسی بدهکاری، کارمند پول او می‌شوي. بدهی خوب، بدهی است که شخص دیگری برای شما آن را پرداخت کند،…

هوش-مالی-۳-بودجه-بندي-پول-خود
هوش مالی

هوش مالی ۳: بودجه بندی پول خود


هوش مالی 3: بودجه‌ بندی پول خود؛ یعنی درصد درآمدی که از ستون دارایی گزارش مالی از طریق سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها کسب می‌شود. اگر بتوانید 80 درصد…