اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مؤسسه مطالعات بازار اورشلیم اسرائیل
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مؤسسه مطالعات بازار اورشلیم اسرائیل (The Jerusalem Institute for Market Studies -JIMS)


اتاق فکر مؤسسه مطالعات بازار اورشلیم اسرائیل (JIMS) یک مؤسسه مستقل و غیرمستقیم سیاست اقتصادی است که ماموریت آن ارتقای پیشرفت اجتماعی در اسرائیل از طریق آزادی…

واکاوی اتاق فکر موسسه موریس فالک اسرائیل
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه موریس فالک اسرائیل (The Maurice Falk Institute)


اتاق فکر موسسه موریس فالک اسرائیل، برای تحقیقات اقتصادی در اسرائیل، در ژانویه سال 1964 به عنوان جانشین پروژه فالک برای تحقیقات اقتصادی در اسرائیل تاسیس شد….

واکاوی اتاق فکر موسسه موریس فالک اسرائیل
اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه مطالعات پیشرفته اسرائیل (The Institute for Advanced Study)


اتاق فکر موسسه مطالعات پیشرفته اسرائیل یکی از مراکز پیشرو جهان برای تحقیقات اساسی کاوشگری است. از سال 1930، به عنوان یک مدل برای حمایت و ترویج…

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر دانشکده کار و رفاه اجتماعی پل بایرالد اسرائیل (The Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare)


اتاق فکر دانشکده کار و رفاه اجتماعی پل بایرالد اسرائیل در دانشگاه عبری در سال 1958 تاسیس شد و اولین برنامه BSW را در اسرائیل ارائه داد….

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مرکز تحقیقات بخش سوم اسرائیل (Israeli Center for Third Sector Research -ICTR)


اتاق فکر مرکز تحقیقات بخش سوم اسرائیل در سال 1997 در دانشگاه بن گوریون (Negev) تاسیس شد تا تحقیقات و مطالعات علمی در مورد جامعه مدنی، بخش…

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مرکز مطالعات فلوئرشمایر اسرائیل (Floersheimer Studies)


اتاق فکر مرکز مطالعات فلوئرشمایر اسرائیل در زمینه جامعه؛ حکومت‌داری در اسرائیل را بررسی می‌کند. این برنامه در سال 2007 جایگزین موسسه مطالعات سیاست شناسی فلورهایمر شد…

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مؤسسه ون لیر اورشلیم اسرائیل (The Van Leer Jerusalem Institute -VLJI)


اتاق فکر ون لیر اورشلیم (VLJI) یک مرکز علمی برجسته برای مطالعه بین رشته‌ای و بحث در مورد مسائل مربوط به فلسفه، جامعه، فرهنگ و آموزش و…

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر مرکز مطالعات سیاست اجتماعی توب اسرائیل (The Taub Center for Social Policy Studies)


اتاق فکر مرکز مطالعات سیاست اجتماعی توب در اسرائیل یک موسسه پژوهشی مستقل، غیر حزبی، اجتماعی ـ اقتصادی است که در اورشلیم مستقر است. این مرکز تحقیقاتی…

اتاق فکر

واکاوی اتاق فکر موسسه Myers-JDC-Brookdale اسرائیل


اتاق فکر موسسه Myers-JDC-Brookdale اسرائیل در سال 1974 به عنوان یک مشارکت مستقل و غیرانتفاعی بین کمیته مشترک توزیع یهودیان آمریکایی و دولت رژیم صهیونیستی تاسیس شد….